وضعیت جدید کرونایی شهرهای آذربایجان غربی

وضعیت جدید کرونایی بوکان

🟡 وضعیت جدید کرونایی شهرهای آذربایجان غربی

۰۱ اسفند ۱۳۹۹

#وضعیت_کرونایی

@Farmandaribukan1