🔵 برگزاری جلسه بررسی حق السهم شهرداری بوکان از زمینهای ستاد اجرائی حضرت امام خمینی(ره)

🔵 برگزاری جلسه بررسی حق السهم شهرداری بوکان از زمینهای ستاد اجرائی حضرت امام خمینی(ره) ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه بررسی حق السهم شهرداری از زمینهای ستاد اجرائی حضرت امام (ره) بخصوص شهرک گلستان فازیک ودو روز پنجشنبه ۲۰ دیماه ۹۷ با ریاست خسروپور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان، رئیس ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، رئیس راه و شهرسازی و کارشناسان فرمانداری و شهرداری در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔵 برگزاری جلسه بررسی حق السهم شهرداری بوکان از زمینهای ستاد اجرائی حضرت امام خمینی(ره) ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه بررسی حق السهم شهرداری از زمینهای ستاد اجرائی حضرت امام (ره) بخصوص شهرک گلستان فازیک ودو روز پنجشنبه ۲۰ دیماه ۹۷ با ریاست خسروپور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان، رئیس ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، رئیس راه و شهرسازی و کارشناسان فرمانداری و شهرداری در محل فرمانداری برگزار گردید. 🔶 در این جلسه بعد از بحث و بررسی تصمیماتی در خصوص تشکیل کمیته کارشناسی با مسئولیت فرمانداری و متشکل از نمایندگان ادارات مرتبط برای بررسی تعیین میزان حق السهم ،دولتی و شهرداری و همچنین تشکیل کمیته نظارت بر طرح تفصیلی جدیدمتشکل از ادارات مرتبط جهت بررسی مغایرت های طرح جامع و طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۳و بررسی پیشنهادات اتخاذ شد.‌