هشدار هواشناسی سطح زرد؛

نوع مخاطره: بارش برف (با احتمال کولاک برف در جاده‌های کوهستانی)

🟡 هشدار هواشناسی سطح زرد؛

نوع مخاطره: بارش برف (با احتمال کولاک برف در جاده‌های کوهستانی)

#هشدار
#هواشناسی
@Farmandaribukan1