جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی چقدر است؟

جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی چقدر است؟

⛔️ جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی چقدر است؟

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»