کرونا در کمین است

برای حفظ جان خود و خانواده‌هایتان از دید و بازدیدهای عید بپرهیزید

کرونا همچنان در کمین است

برای حفظ جان خود و خانواده‌هایتان از دید و بازدیدهای عید بپرهیزید

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan

🌐 www.bookan-ag.ir