وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان غربی

وضعیت_کرونایی شهرهای آذربایجان غربی

🗓 چهارشنبه؛ (۱۴۰۰/۰۱/۱۸)

#وضعیت_کرونایی شهرهای آذربایجان غربی

 

@Farmandaribukan1