🔵 برگزاری جلسه تعیین فرایند طرحهای سرمایه گذاری

🔵 برگزاری جلسه تعیین فرایند طرحهای سرمایه گذاری با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور روسا و کارشناسان ادارات مرتبط در محل فرمانداری

🔵 برگزاری جلسه تعیین فرایند طرحهای سرمایه گذاری با معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور روسا و کارشناسان ادارات مرتبط در محل فرمانداری 🔶 در این جلسه بعد از بحث و بررسی ده فرایند با فرجه زمانی مشخص به تصویب اعضا رسید و مقرر شد همه طرحها در پنجره واحد سرمایه گذاری ثبت تا مراحل نظارت بر روند طرحها و استعلامات تسریع گردد.