روز صنعت و معدن

روز صنعت و معدن
«۱۰ تیرماه، روز صنعت و معدن گرامی‌باد

⚙ «۱۰ تیرماه، روز صنعت و معدن گرامی‌باد»

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»https://instagram.com/farmandaribukan

🌐 www.bookan-ag.ir