آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شهر سیمینه

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شهر سیمینه
آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شهر سیمینه

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شهر سیمینه

#انتخابات_۱۴۰۰
#شوراهای_اسلامی_شهر
#سیمینه

@Farmandaribukan1