ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری: چهارشنبه اول ماه رمضان است

ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری: چهارشنبه اول ماه رمضان است

🌙 ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری: چهارشنبه اول ماه رمضان است

🔻براساس گزارش گروه‌های رصدی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در سراسر کشور هلال ماه رمضان در غروب روز دوشنبه رؤیت نشد. بنابراین ماه شعبان ۳۰ روزه بوده و چهارشنبه ۲۵فروردین۱۴۰۰ اولین روز از ماه مبارک رمضان خواهد بود

@Farmandaribukan1