تشکیل جلسه در خصوص اخذ تسهیلات برای پرداخت بدهی دهیاران از بابت اجرای پروژه های عمرانی از محل قیر رایگان با‌ ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار

تشکیل جلسه در خصوص اخذ تسهیلات برای پرداخت بدهی دهیاران از بابت اجرای پروژه های عمرانی از محل قیر رایگان با‌ ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار
تشکیل جلسه در خصوص اخذ تسهیلات برای پرداخت بدهی دهیاران از بابت اجرای پروژه های عمرانی از محل قیر رایگان با‌ ریاست خسروپور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور کارشناسان بخشداری و روسای بانک های شهرستان و با حضور دهیاران روستاهای ناچیت ،اوچتپه ،ساریقامیش ،جوانمرد ،داشبند ،رحیم خان

تشکیل جلسه در خصوص اخذ تسهیلات برای پرداخت بدهی دهیاران از بابت اجرای پروژه های عمرانی از محل قیر رایگان با‌ ریاست خسروپور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور کارشناسان بخشداری و روسای بانک های شهرستان و با حضور دهیاران روستاهای ناچیت ،اوچتپه ،ساریقامیش ،جوانمرد ،داشبند ،رحیم خان در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد بانک صادرات و پست بانک تسهیلات لازم را در اختیار دهیاران قرار دهد.