اطلاعیه قطع گاز در بوکان

اطلاعیه قطع گاز در بوکان
اطلاعیه قطع گاز در بوکان

💢 اطلاعیه قطع گاز در بوکان


🔸 روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹ قسمتی از منطقه باغ قاضی

🔹 روز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ قسمتی از فاز ۲ کوی بهداری

🔸 روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ روستای ناچیت