توزیع مرغ منجمد طرح تنظیم بازار

توزیع مرغ منجمد طرح تنظیم بازار
لیست فروشگاههای توزیع به پیوست اطلاعیه است


 

*قیمت هر کیلو 20000 تومان*

*سهمیه هر خانوار دو قطعه*

*زمان توزیع امروز یکشنبه : 29/12/1400*

*ساعت توزیع ؛  16:30 عصر*

*روابط عمومی جهاد کشاورزی و فرماندهی قرارگاه امنیت غذایی شهرستان بوکان*