۲۵ اسفندماه سالروز شهادت سردار مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد

۲۵ اسفندماه سالروز شهادت سردار مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد
۲۵ اسفندماه سالروز شهادت سردار مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد

۲۵ اسفندماه سالروز شهادت سردار مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»