هشدار هواشناسی سطح زرد؛

هشدار هواشناسی سطح زرد؛
نوع مخاطره: بارش باران و برف همراه با وزش باد گاهی شدید، از اواخر هفته کاهش دما

🟡 هشدار هواشناسی سطح زرد؛

نوع مخاطره: بارش باران و برف همراه با وزش باد گاهی شدید، از اواخر هفته کاهش دما

#هواشناسی
@Farmandaribukan1