مدافعان سلامت، خدا قوت

مدافعان سلامت، خدا قوت
«دعای خیر مردم شهر بوکان پشتوانه راهتان»

🩺 مدافعان سلامت، خدا قوت

🔸 «دعای خیر مردم شهر بوکان پشتوانه راهتان»

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»