🔵 دیدار رئیس اداره فنی و حرفه ای بوکان و کار آفرین حوزه تولید و پرورش قارچ خوراکی با فرماندار شهرستان بوکان روز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۹۷

🔵 دیدار رئیس اداره فنی و حرفه ای بوکان و کار آفرین حوزه تولید و پرورش قارچ خوراکی با فرماندار شهرستان بوکان روز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۹۷
🔵 دیدار رئیس اداره فنی و حرفه ای بوکان و کار آفرین حوزه تولید و پرورش قارچ خوراکی با فرماندار شهرستان بوکان روز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۹۷ ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان رئیس اداره فنی و حرفه ای بوکان و کارآفرین حوزه تولید و پرورش قارچ خوراکی با فرماندار شهرستان بوکان دیدار کردند.

🔵 دیدار رئیس اداره فنی و حرفه ای بوکان و کار آفرین حوزه تولید و پرورش قارچ خوراکی با فرماندار شهرستان بوکان روز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۹۷ ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان رئیس اداره فنی و حرفه ای بوکان و کارآفرین حوزه تولید و پرورش قارچ خوراکی با فرماندار شهرستان بوکان دیدار کردند. 🔶 شایان ذکر است کارگاه تولید و پرورش قارچ خوراکی در سالنی به مساحت ۸۰۰ متر مربع در روستای حصار از توابع بخش مرکزی با اشتغالزایی ۳ نفر بصورت مستقیم شروع بکار کرده است.