🔵 جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان با ریاست خسروپورمعاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و حضور یزدانپناه بخشدار مرکزی و با حضور اعضای شورای حفاظت از منابع آب در محل فرمانداری

🔵 جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان با ریاست خسروپورمعاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و حضور یزدانپناه بخشدار مرکزی  و با حضور اعضای شورای حفاظت از منابع آب در محل فرمانداری
🔵 جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان با ریاست خسروپورمعاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و حضور یزدانپناه بخشدار مرکزی و با حضور اعضای شورای حفاظت از منابع آب در محل فرمانداری

🔵 جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان با ریاست خسروپورمعاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و حضور یزدانپناه بخشدار مرکزی و با حضور اعضای شورای حفاظت از منابع آب در محل فرمانداری 🔶در این جلسه بعد از بحث و بررسی با تخصیص آب به پروژه های شهرداری در بخش سرمایه گذاری و همچنین تامین آب حیات وحش در اجرای پروژه های آبیاری و انتقال آب با لوله موافقت شد و مقرر شد تخصیص آب تالاب قره گل بصورت ویژه توسط فرمانداری و مدیریت منابع آب پیگیری شود.