روز مهندس

روز مهندس
۵ اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد

🔸«۵ اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد»

 

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»