مشاغل گروه یک

مشاغل گروه یک
مشاغل ضروری که در هیچ یک از وضعیت های سه گانه #تعطیل_نمی‌شوند

🔻مشاغل گروه یک

مشاغل ضروری که در هیچ یک از وضعیت های سه گانه #تعطیل_نمی‌شوند

@Farmandaribukan1