اطلاعیه

با عنایت به مصوبه ستاد ملی کرونا و اجرای محدودیت‌های کرونایی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۰، تنها برای درخواست‌های درون استانی مرتبط با امور #درمانی و #پزشکی در سامانه درخواست صدور مجوز تردد (bookan-ag.ir)، برگه‌ی تردد صادر خواهد شد.

اطلاعیه

با عنایت به مصوبه ستاد ملی کرونا و اجرای محدودیت‌های کرونایی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۰، تنها برای درخواست‌های درون استانی مرتبط با امور #درمانی و #پزشکی در سامانه درخواست صدور مجوز تردد (bookan-ag.ir)، برگه‌ی تردد صادر خواهد شد.

سامانه برای درخواست‌های برون استانی غیرفعال بوده و درخواست‌های درون استانی فاقد مدارک #پزشکی تایید نخواهد شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان

@Farmandaribukan1