رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور
به گزارش وزارت بهداشت در آخرین تغییرات، دو شهرستان ازنا و آبدانان به شهرستان‌های قرمز اضافه شدند و ۱۴ شهرستان دیگر نیز در لیست نارنجی قرار گرفتند.

📈 رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

به گزارش وزارت بهداشت در آخرین تغییرات، دو شهرستان ازنا و آبدانان به شهرستان‌های قرمز اضافه شدند و ۱۴ شهرستان دیگر نیز در لیست نارنجی قرار گرفتند. 

روند ابتلا در بندرعباس، نیشابور، اصفهان، شیراز، جهرم، زنجان و رفسنجان نیز افزایش یافته و ممکن است در روزهای آینده نارنجی شوند.

#وضعیت_کرونایی 

@Farmandaribukan1