دیدار با فرماندهی و پرسنل انتظامی

دیدار با فرماندهی و پرسنل انتظامی
دیدار با فرماندهی و پرسنل زحمتکش انتظامی شهرستان بوکان

دیدار امام جمعه، «خسروپور» سرپرست فرمانداری، بخشدار و اعضای شورای تأمین با فرماندهی و پرسنل زحمتکش انتظامی شهرستان بوکان در روز پنج شنبه، مورخ ۲۶ دی ماه ۹۸

 

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»