🔵 برگزاری جلسه مشورتی فرماندار شهرستان بوکان با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان بوکان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و کارشناسان مربوطه

🔵 برگزاری جلسه مشورتی فرماندار شهرستان بوکان با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان بوکان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و کارشناسان مربوطه
🔵 برگزاری جلسه مشورتی فرماندار شهرستان بوکان با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان بوکان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و کارشناسان مربوطه در محل فرمانداری

🔵 برگزاری جلسه مشورتی فرماندار شهرستان بوکان با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان بوکان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و کارشناسان مربوطه در محل فرمانداری