برگزاری جلسه نحوه خدمات رسانی به مجتمع ژینگه پاریز