هشدار هواشناسی سطح نارنجی؛

هشدار هواشناسی سطح نارنجی؛
نوع مخاطره: رگبار باران، رعد و برق و تندبادهای موقتی

🟠 هشدار هواشناسی سطح نارنجی؛

نوع مخاطره: رگبار باران، رعد و برق و تندبادهای موقتی

#هشدار_هواشناسی
#هواشناسی

@Farmandaribukan1