عید سعید قربان مبارک باد

عید سعید قربان مبارک باد
عید قربان، عید رهایی از اسارت نفس و برآمدن انسانی نو از خویشتن، بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد

عید قربان، عید رهایی از اسارت نفس و برآمدن انسانی نو از خویشتن، بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan 🌐

www.bookan-ag.ir