اطلاعیه شماره ۱۸

اطلاعیه شماره ۱۸
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی

اطلاعیه شماره ۱۸
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی

#اطلاعیه
#کرونا

@Farmandaribukan1