🔵 برگزاری جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان بوکان

🔵 برگزاری  جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان بوکان
🔵 برگزاری جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان برابر اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، فرماندهی انتظامی، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان، رئیس میراث فرهنگی، صاحب نظران در حوزه میراث فرهنگی، آقایان کدخدا محمدی، معتمدیان و دکتر فرجی و اعضای انجمن روز یکشنبه ۳۰ دیماه ۹۷ در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔵 برگزاری جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان برابر اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، فرماندهی انتظامی، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان، رئیس میراث فرهنگی، صاحب نظران در حوزه میراث فرهنگی، آقایان کدخدا محمدی، معتمدیان و دکتر فرجی و اعضای انجمن روز یکشنبه ۳۰ دیماه ۹۷ در محل فرمانداری برگزار گردید. 🔶 در این جلسه پس از بحث، بررسی و تبادل نظر در خصوص موضوعات جلسه، فرماندار شهرستان بوکان در خصوص نحوه تشکیل و تجهیز موزه مفاخر و فرا خوان جمع آوری اشیاء و احداث موزه و بازسازی قلعه سردار و آزاد سازی حرایم آن توسط شهرداری، میراث فرهنگی و سایر ادارات دستوراتی را اتخاذ نمود.