بازدید از اجرای آسفالت طرح هادی روستای «حسین‌مامه»

بازدید از اجرای آسفالت طرح هادی روستای «حسین‌مامه»
بازدید از اجرای آسفالت طرح هادی روستای «حسین‌مامه» توسط کارشناسان فرمانداری، بخشداری و بنیاد مسکن

بازدید از اجرای آسفالت طرح هادی روستای «حسین‌مامه» توسط کارشناسان فرمانداری، بخشداری و بنیاد مسکن در روز دوشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan