براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا؛

براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا؛
تعطیلی همه مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ در شهر بوکان از ساعت ۱۸ هر روز به مدت یک‌ماه

براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا؛

تعطیلی همه مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ در شهر بوکان از ساعت ۱۸ هر روز به مدت یک‌ماه