🔵 دیدار رئیس و پرسنل شبکه بهداشت و درمان بوکان با خسروپور، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان

🔵 دیدار رئیس و پرسنل شبکه بهداشت و درمان بوکان با خسروپور، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان
🔵 دیدار رئیس و پرسنل شبکه بهداشت و درمان بوکان با خسروپور، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه ۹۸

🔵 دیدار رئیس و پرسنل شبکه بهداشت و درمان بوکان با خسروپور، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه ۹۸