مانور سراسری اصلاح ولتاژ شبکه؛

مانور سراسری اصلاح ولتاژ شبکه؛
با محوریت رفع ضعف ولتاژ شبکه استان آذربایجان‌غربی «شهرستان بوکان»

پنج‌شنبه؛ ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹

مانور سراسری اصلاح ولتاژ شبکه؛

با محوریت رفع ضعف ولتاژ شبکه استان آذربایجان‌غربی «شهرستان بوکان»

با انجام پروژه‌های تعریف شده در این دو روز ولتاژ بیش از ۶۰۰ مشترک شهری بهبود خواهد یافت.

@Farmandaribukan1