در راستای پیگیری مصوبات جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوکان؛