حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در مراسم وداع با شهدای گمنام/ مسجد لطفعلی خان ارومیه

حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در مراسم وداع با شهدای گمنام/  مسجد لطفعلی خان ارومیه