هشدار هواشناسی سطح نارنجی؛

هشدار هواشناسی سطح نارنجی؛
نوع مخاطره: بارش باران و برف (با احتمال کولاک برف در جاده‌های کوهستانی)

🟠 هشدار هواشناسی سطح نارنجی؛

نوع مخاطره: بارش باران و برف (با احتمال کولاک برف در جاده‌های کوهستانی)

#هواشناسی
@Farmandaribukan1