۲۵ تیرماه، روز بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی‌باد

۲۵ تیرماه، روز بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی‌باد
۲۵ تیرماه، روز بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی‌باد

۲۵ تیرماه، روز بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی‌باد

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»