آگهی نتیجه انتخابات

آگهی نتیجه انتخابات
آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بوکان

🔸آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بوکان

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»