جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

" یکصد و دومین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در آذربایجان غربی "

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

@Farmandaribukan1