اعلام مناطق #غیرمجاز برای تشکیل ستادهای تبلیغاتی

اعلام مناطق #غیرمجاز برای تشکیل ستادهای تبلیغاتی
اعلام مناطق #غیرمجاز برای تشکیل ستادهای تبلیغاتی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر #بوکان

اعلام مناطق #غیرمجاز برای تشکیل ستادهای تبلیغاتی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر #بوکان

کاندیدها در محدودە مشخص شده با رنگ قرمز مجاز به تشکیل ستاد تبلیغاتی نیستند.

#انتخابات_۱۴۰۰

@Farmandaribukan1