محمدصادق معتمدیان به سمت استاندار آذربایجان غربی منصوب شد.

با حکم رئیس جمهور، محمدصادق معتمدیان به سمت استاندار آذربایجان غربی منصوب شد.

@Farmandaribukan | فرمانداری بوکان