سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی

سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی
۷ تیر، سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و ۷۲ تن یاران انقلاب گرامی باد.

 ۷ تیر، سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و ۷۲ تن یاران انقلاب گرامی باد.