بازدید به منظور مکان یابی فاز دوم شهرک صنعتی بوکان