هشدار هواشناسی سطح زرد

هشدار هواشناسی سطح زرد
افزایش غلظت و انباشت آلاینده‌ها

هشدار هواشناسی سطح زرد؛

افزایش غلظت و انباشت آلاینده‌ها

#هواشناسی
@Farmandaribukan1