پیشگیری از مصرف مرغ زنده

پیشگیری از مصرف مرغ زنده
ستاد پیشگیری از آنفلوآنزای شهرستان بوکان حرکتی را در زمینه پیشگیری از مصرف مرغ زنده توسط شهروندان گرامی و در راستای ارتقا سطح سلامت آغاز نمودە است و از همه عزیزان درخواست می گردد یاریگر این حرکت فرهنگی باشند.

ستاد پیشگیری از آنفلوآنزای شهرستان بوکان حرکتی را در زمینه پیشگیری از مصرف مرغ زنده توسط شهروندان گرامی و در راستای ارتقا سطح سلامت آغاز نمودە است و از همه عزیزان درخواست می گردد یاریگر این حرکت فرهنگی باشند.

 

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»