🔵 دیدار مدیر عامل آبفای روستایی با فرماندار شهرستان بوکان

🔵 دیدار مدیر عامل آبفای روستایی با فرماندار شهرستان بوکان
🔵 دیدار مدیر عامل آبفای روستایی با فرماندار شهرستان بوکان روز چهارشنبه ۱۴ آذر ماه ۹۷ ✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان

🔵 دیدار مدیر عامل آبفای روستایی با فرماندار شهرستان بوکان روز چهارشنبه ۱۴ آذر ماه ۹۷ ✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان 🌐 https://sapp.ir/governorboukan