بانک مرکزی

از ۵ بهمن تراکنش‌های بدون کدملی یا شناسه ملی (برای اشخاص حقیقی و حقوقی) در «ساتنا» برگشت می‌خورد.

از ۵ بهمن تراکنش‌های بدون کدملی یا شناسه ملی (برای اشخاص حقیقی و حقوقی) در «ساتنا» برگشت می‌خورد.
هموطنان در صورت برگشت تراکنش‌ ساتنا میتوانند مشکل را از طریق بانک مبدأ پیگیری کنند.

🔻بانک مرکزی:

🔹از ۵ بهمن تراکنش‌های بدون کدملی یا شناسه ملی (برای اشخاص حقیقی و حقوقی) در «ساتنا» برگشت می‌خورد.

🔹هموطنان در صورت برگشت تراکنش‌ ساتنا میتوانند مشکل را از طریق بانک مبدأ پیگیری کنند.