جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

"پنجاه و سومین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در آذربایجان غربی"

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»