سوم اردیبهشت

سوم اردیبهشت
«سوم اردیبهشت، روز بزرگداشت شیخ‌بهایی و روز معمار گرمی‌با‌‌د»

🔸 «سوم اردیبهشت، روز بزرگداشت شیخ‌بهایی و روز معمار گرمی‌با‌‌د»

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»