رهبر انقلاب: اغلب دولتهای عرب وظیفه خود در قبال فلسطین را فراموش کردند

رهبر انقلاب: اغلب دولتهای عرب وظیفه خود در قبال فلسطین را فراموش کردند
متأسّفانه اغلب دولتهای عرب پس از مقاومتهای نخستین که برخی از آنها تحسین‌برانگیز بود، بتدریج تسلیم شدند و بخصوص پس از ورود ایالات متحدّه‌ی آمریکا به عنوان متولّی مسئله، هم وظیفه‌ی انسانی و اسلامی و سیاسی، و هم غیرت و نخوت عربی خود را به فراموشی سپرده و با امیدهای واهی به هدفهای دشمن کمک کردند.

🔸 رهبر انقلاب: اغلب دولتهای عرب وظیفه خود در قبال فلسطین را فراموش کردند

🔹متأسّفانه اغلب دولتهای عرب پس از مقاومتهای نخستین که برخی از آنها تحسین‌برانگیز بود، بتدریج تسلیم شدند و بخصوص پس از ورود ایالات متحدّه‌ی آمریکا به عنوان متولّی مسئله، هم وظیفه‌ی انسانی و اسلامی و سیاسی، و هم غیرت و نخوت عربی خود را به فراموشی سپرده و با امیدهای واهی به هدفهای دشمن کمک کردند.

🔸«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»